A táborokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Nyári tábor Általános Szerződési Feltételek


Hoppá Táborszervező Egyesület („Szervező”) gyermekek számára Hoppá! Kalandtábor megnevezésű tábort (a továbbiakban: tábor) szervez, amely táborban való részvételre a jelen Általános Szerződési Feltételekben („ÁSZF”) írtak vonatkoznak. A táborra vonatkozó jelentkezéssel és a jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal („klikkeléssel”) a megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett tábort szervező Hoppá Táborszervező Egyesület, mint Szervező, valamint a www.hoppatabor.hu weboldalon található jelentkezési lapon kitöltött és ott megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

 1. A tábor adatai:
  a tábor helye, címe: „Élményvölgy” Gyermek-és Ifjúsági Tábor, 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 73.
  ideje: 2024. július 21-26.
  a tábor típusa, célja: ottalvós tábor
  a foglalkoztató megnevezése: Hoppá Táborszervező Egyesület
  adószám:  18905900-1-41
  részvételi költség: a honlapon (hoppatabor.hu) meghirdetett ár, több fő jelentkezése esetén a Szervező kedvezményt adhat, erről a Szülő a regisztrációt megelőzően tud tájékozódni a [email protected] email címen
  befizetési határidő: A tábor részvételi díját az indulást 24 órával megelőző időpontig átutalással kell befizetni.


 1. A tábor Szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai:

  kapcsolattartó neve: Kovács Dóra
  kapcsolattartó telefonszáma: +36/30-208-0212

 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára a Hoppá! Kalandtáborban. A részvétel feltétele, hogy a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével tanúsít, továbbá a tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozat, és egyéb a weboldalon írt dokumentum stb.) a Szervező részére eljuttatja, továbbá a turnus teljes díját a Résztvevő törvényes képviselője részéről befizeti a Szervező részére a fent nevezett befizetési határidőig. A tábor díjának be nem fizetése és a szükséges dokumentumok hiánya a táborban való részvétel meghiúsulását eredményezheti! Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „Tábor” egy úgynevezett ottalvós tábor, amelynek feltételeit – kijelentése szerint – a weboldalon a törvényes képviselő maradéktalanul megismerte. A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.hoppatabor.hu internetes weboldalon. A Szülő a gyermeket a tábori hét elején a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor, azaz a tábori hét végén átveszi.

 1. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül.

 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, a Szülő pedig köteles a gyermek hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A gyermek a táborba – annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol- nem vihető vissza.

 1. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl. ruhaszakadás), vagy olyan esetekre amikor a táborozó az őt felügyelő személy utasításait megtagadja. A gyermek által a táborba magával hozott értéktárgyakért (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép, készpénz stb.) a Szervező nem vállal felelősséget, illetve ruházatának koszolódásáért, megsérüléséért stb. sem.

 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt a gyermek köteles betartani a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a helyszín házirendjét, elfogadni a felügyelő irányítását, ennek megszegéséből eredő vagyoni és nem vagyoni károkat a törvényes képviselő köteles megtéríteni, és az ebből fakadó sérülésekért a táborozó, illetve törvényes képviselője felelős.

 1. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt az alábbi feltételek mellett lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.
 1. Lemondási feltételek:
  1. Amennyiben a lemondás időpontja legalább 30 nappal megelőzi a megjelölt táborkezdést, a tábordíj teljes összegét (ha már befizetésre került) a Szervező visszafizeti.
  2. Amennyiben a lemondás időpontja legalább 14, de legfeljebb 29 nappal megelőzi a megjelölt táborkezdést, a Szervező a már befizetésre került összegből a teljes tábordíj felének megfelelő összeget visszafizeti.
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábori programot (kevés jelentkező vagy egyéb ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a törvényes képviselő által már megfizetett teljes összeget a Szervező visszafizeti.
 2. Módosítási feltételek:
  1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

 1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díjának 100%-át a tábori indulást 24 órával megelőzően megfizeti. A törvényes képviselő köteles továbbá valamennyi szükséges dokumentációt a Szervező képviselője részére átadni.

 1. A törvényes képviselő és a résztvevő gyermek ezennel kijelentik, hogy a tábor részleteit megismerték (hoppatabor.hu), az abban foglaltakat tudomásul vették, és betartásáért magukra nézve kötelezettséget vállalnak. A Résztvevő és a törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a gyermek és a törvényes képviselője személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza, tárolja és továbbítsa. A tábor ideje alatt a gyerekekről kép és videófelvétel készülhet, amelyet az egyesület saját felhasználásra és népszerűsítésére használhat és harmadik személynek nem ad át. A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni, különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Szervező köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosítani, hogy a Résztvevő, illetve a Résztvevő képviseletében annak szülője/törvényes képviselője, mint érintett az ott rögzített jogait gyakorolhassa.

 1. Résztvevő és a Törvényes Képviselő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a Résztvevő törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Törvényes képviselő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.